Lärande från och fortsatt stöd till lokal samverkan och krisledning utifrån covid-19

Mycket tyder på att lokal samverkan mellan vård och omsorg på flera håll har stärkts under Coronapandemin. Vilka lärdomar kan vi dra?

FOU nu följer med i de förändringar som sker i arbetssätt, samverkan och tjänster. Under Coronapandemin har lokal samverkan mellan vård och omsorg på många håll stärkts och det finns en stor efterfrågan på att lära av och vidmakthålla denna positiva utveckling.

Tillsammans med berörda aktörer samlas erfarenheter från lokal organisering av samverkan utifrån covid-19, inklusive primärvårdens geografiska kluster. Fokus på lärdomar och processtöd för fortsatt effektiv samverkan mellan region (husläkarmottagningar, geriatrik, rehab, ASiH) och kommun.

Process:

  1. I ett första skede fångade vi in hur den lokala samverkan mellan aktörerna ser ut (verkar ha skett på delvis olika sätt), med vilka, om det bygger på befintliga strukturer eller om det är nya former som växt fram. Läs den sammanfattande presentationen här! (PDF)
  2. Från 1 mars 2021 har Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, uppdraget att stödja och vägleda de samordnande vårdcentralerna i varje kluster. I fas två söker vi synergier med SLSO och vänder oss till de lokala samverkansstrukturerna (identifierade i fas 1) för att tillsammans samla erfarenheter från lokal organisering av samverkan under pandemi. Fokus blir på lärdomar för fortsatt effektiv samverkan mellan region (husläkarmottagningar, geriatrik, rehab, ASiH) och kommun som skett/sker och att stärka förutsättningarna för att vidmakthålla de fördelar som skett iom klustersamverkan covid-19.

Arbetet sker tillsammans med berörda parter inom vård och omsorg, SLSO samt äldre-FoU:erna i länet.

FOU nu kan bistå som bollplank och diskussionspart vid den inledande inventeringen av vård- och omsorgsgivare i närområdet samt befintliga mötes- och nätverksstrukturer. FOU nu bidrar även vid efterfrågan till uppföljning av krisledning inom region och kommuner.

Kontakt

För mer information, kontakta Charlotta Nylén, charlotta.nylen@regionstockholm.se, eller Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-10-28