Stärkt regional samverkan avseende funktionshinderfrågor

Nätverk för att bidra till att erfarenheter och ny kunskap kommer länets personer med funktionsnedsättning till gagn.

Ett exempel på länsövergripande nätverk och samverkan utgår från forsknings- och utvecklingsenheter samt kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionshinderfrågor (socialtjänst och hälso- och sjukvård) i regionen. De har bildat ett nätverk och ställt sig frågan: Hur kan vi på bästa och mest effektiva sätt bidra till att de forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter som finns får god spridning i länet och skapar nytta hos verksamheter som möter personer med funktionsnedsättning?

Kontakt

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-09-27