Multisjuklighet och funktionsnedsättningar

Ett integrerat geriatriskt arbetssätt, även kallat Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), syftar till ökad vårdkvalitet hos äldre personer med komplexa symtom/behov. CGA definieras som en multidimensionell och interprofessionell diagnosticerande process som fokuserar på att kartlägga en skör äldre persons medicinska, psykologiska och funktionella kapacitet för att utveckla en koordinerad och integrerad plan för behandling och uppföljning. CGA har visat sig minska risken för inläggningar på sjukhus, ökad levnadstid, ökad möjlighet till kvarboende samt förbättrat kognitivt status. Det saknas dock fortfarande kunskap kring hur äldre personers hälsa utvecklas över tid och vilka interventioner som är mest effektiva för att minska risken för försämrad hälsa, fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar och beroende i dagliga aktiviteter.

”Multisjuklighet och funktionsnedsättningar” består för närvarande av följande delprojekt:

Patient och vårdpersonalFotograf: Yanan Li

Orsaker till återinläggning i slutenvården

Nästan 18 procent av de äldre med högt omvårdnads- och omsorgsbehov skulle vid uppskattningsvis ett tillfälle inte ha behövt tas om hand av slutenvården under 2010. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen. 21 procent av de äldre personer över 65 år som varit inlagda läggs dessutom in igen inom nittio dagar, enligt en studie från Stockholms läns landsting.

Ett samband kunde ses mellan tidigare huvuddiagnoser, diagnoser vid inläggningen och tidigare vårdkonsumtion, och risken för oplanerade återinläggningar. En svaghet var dock att man ur studien inte kunde utläsa hur allvarliga sjukdomarna var, vilket sannolikt är av stor betydelse. För att öka kunskapen om återinläggning till slutenvården medverkar FOU nu i forskningsprojekt i samarbete med de geriatriska klinikerna inom SLSO, Akademiskt primärvårdscentrum, Tema åldrande, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, samt Karolinska Institutet.

Data från journalsystemet Take Care och VAL-databasen har tagits fram under 2018 och är kompletterat med data från SCB. Olika frågeställningar kring sjukvårdskonsumtion efter utskrivning, riskfaktorer för återinläggning och samsjuklighet kommer att analyseras under 2019. Resultatet är av vikt för den geriatriska patienten då det möjliggör ökad förståelse för vad som påverkar återinläggning. Detta kan i förlängningen möjliggöra en mer resurseffektiv, differentierad och personcentrerad vård. Projektet finansieras av forskningsmedel som beviljades för 2018 och 2019 samt av medverkande geriatriska kliniker.

För mer information kontakta Elisabeth Rydwik, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Multisjuklighet

Studien genomfördes av Jakobsbergsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken och Danderydsgeriatriken i samarbete med FOU nu under hösten 2015 och våren 2016. Projektet är nu avslutat. Läs mer om det här: Multisjuklighet

Samband mellan bedömd fallrisk och faktiska fallolyckor

Det här projektet är avslutat. Läs mer om det här: Samband mellan bedömd fallrisk och faktiska fallolyckor