Systematisk kvalitetsutveckling och kunskapsbaserad praktik

Strävan efter ökad kvalitet kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Här kan Öppna jämförelser och andra nationella system för uppföljning vara viktiga verktyg.

"Systematisk kvalitetsutveckling och kunskapsbaserad praktik" består för närvarande av följande delprojekt:

Skrattande personal och brukareFotograf: Yanan Li

Öppna Jämförelser

Öppna jämförelser är en sammanställning av mått som syftar till spegla helheten inom vård, omsorg och folkhälsa som upprättas årligen av Socialstyrelsen i samarbete med SKL (Sveriges kommuner och landsting). Jämförelserna kan ge en god grund för att följa utvecklingen av kvalitet bland annat inom vård och omsorg om äldre. Resultat redovisas på nationell, regional, lokal och enhetsnivå.

 • Öppna jämförelser – Äldre
  Genom att verka för att varje kommun skall förstå och besvara jämförelsernas frågor på likartat sätt får kommunerna mer jämförbara resultat, vilket främjar jämförelser både över tid och geografiskt. Arbetet utgår från den arbetsprocess och årsplan som togs fram 2016 och som därefter har vidareutvecklats. Processen involverar samtliga kommuner och inkluderar diskussion om indata, sammanställning av utdata och gemensam analys av utdata. Under 2020 ökade samverkan kring vad vi kan göra tillsammans utifrån resultaten och vad vi kan lära av varandras aktiviteter. Fokus är beställar- och ledningsnivå.

  FOU nu samordnar kommunernas samverkan kring Öppna jämförelser avseende vård och omsorg av äldre. Den modell som arbetsgruppen tagit fram består av tre steg:

  1. Dialoger för att säkerställa lika tolkning av enkätfrågorna
  2. Sammanställning av det resultat som publiceras av Socialstyrelsen där kommunerna jämförs med varandra, länet och riket.
  3. Dialoger för analys och erfarenhetsutbyte som underlag för lokala förbättringsarbeten
 • Öppna jämförelser – LSS
  Med start hösten 2019 inkluderas också LSS-området i processen. Arbetet bedrivs utifrån det arbetssätt och de rutiner som upparbetats i Äldre-processen. Processen inkluderar diskussion om indata, sammanställning av utdata och gemensam analys av utdata. Det nära samarbete som finns mellan kommunerna ger goda möjligheter att förstå vad som ger skillnader i resultat och inspirera varandra till utveckling av äldre- och LSS-områdena.

  Under 2020 fortsätter arbetet med ökad samverkan kring vad vi kan göra tillsammans utifrån resultaten och vad vi kan lära av varandras aktiviteter. Fokus ligger på beställar- och ledningsnivå.

För mer information om FOU nu:s arbete med Öppna jämförelser kontakta Andreas Larsson på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Elisabeth Lauritzen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

För mer allmän information om Öppna jämförelser, besök:

Många projekt påverkas av utbrottet av Covid-19, med försenade tidsplaner och inställda eller flyttade möten som följd. För mer information om aktuellt projekt, kontakta relevant kontaktperson.

Stärkning av systematik och kompetens rörande följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt

Ett praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt ämnat att främja ett strukturerat sätt att reflektera över balansen mellan följsamhet till den ursprungliga metoden/insatsen/arbetssättet och de anpassningar som krävs för att få arbetssättet att fungera optimalt inom verksamheten.

Införande och användning av nya arbetssätt, metoder eller insatser kan vara komplicerat, eftersom de inte alltid är framtagna för det sammanhang som de ska användas i. Ett arbetssätt kan till exempel vara utvecklat i ett annat land, i en annan typ av organisation eller för en annan målgrupp. Ofta modifieras arbetssätt mer eller mindre oreflekterat vid införandet, vilket kan innebära en risk för att man inte når de goda effekter som var avsedda.

Projektet riktar sig till alla typer verksamheter inom socialtjänsten under 2020. Vi bjuder in till workshops där verksamheten tillsammans med anställda på FoU:er och forskare från Karolinska Institutet på ett strukturerat sätt får reflektera över balansen mellan följsamhet till den ursprungliga metoden eller arbetssättet och anpassningar för att få arbetssättet att fungera optimalt på just den aktuella verksamheten.

Interventionen består av två workshops med de verksamheter som deltar. Planen är att ha en första omgång under våren 2020 och ytterligare en under hösten. Projektmedel kommer från Forte, och delas mellan FOU nu, FoU Nordväst, Äldrecentrum samt Karolinska Institutet.

Mer information och intresseanmälan:

 • FOU nu: Charlotte Klinga, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , tel. 072-4539679
 • Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: Helena Strehlenert, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , tel.08-4689625
 • FoU Nordväst: Anna Gärdegård, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , tel. 08-57921224
 • Karolinska Institutet: Henna Hasson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , tel. 072-5259751

Många projekt påverkas av utbrottet av Covid-19, med försenade tidsplaner och inställda eller flyttade möten som följd. För mer information om aktuellt projekt, kontakta relevant kontaktperson.

Utveckling av dagverksamhet demens utifrån tjänstedesign

Tillsammans med olika verksamheter inom våra kommuner har FOU nu sedan 2013 jobbat med frågor om utveckling av dagverksamhet för personer med demenssjukdom, och frågan är fortfarande högaktuell. Dagverksamhet demens har exempelvis högsta prioritet i de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Flera kommuner inom FOU nu lyfter också vikten av att utveckla dagverksamheternas uppdrag och innehåll.

 • Nätverk för input till Socialstyrelsens nya vägledning för dagverksamhet demens
  FOU nu ingår i Socialstyrelsens expertgrupp för uppdraget att ta fram nationell vägledning för dagverksamheter för personer med demenssjukdom. FOU nu knyter till sig ett nätverk för intresserade som vill vara med och bidra. Knyter an till tidigare arbete inom FOU nu avseende dagverksamhet – demens.

 • Stöd för utveckling utifrån tjänstedesign
  FOU nu bidrar med metodkompetens och nätverk för de som önskar utveckla innehållet i dagverksamhet demens utifrån tjänstedesign. Utveckling utifrån tjänstedesign sker i samverkan med andra FoU:er i regionen. Genom att tillsammans med dagverksamheter utgå från metoden tjänstedesign jobbar vi med utveckling av innehållet, etablerar nätverk, ökar kunskapen, stärker metodkompetens och brukarperspektivet.

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen vid FOU nu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av Covid-19, med försenade tidsplaner och inställda eller flyttade möten som följd. För mer information om aktuellt projekt, kontakta relevant kontaktperson.