Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning

Tillsammans med Stockholms läns landsting, våra ägarkommuner och länets högskolor, universitet och ett par gymnasieskolor utvecklar FOU nu strukturer för framtiden.

”Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning” består av följande delprojekt:

Bakgrund

Framtidsprognoser för de närmaste åren visar på en samstämmig utveckling för Stockholms län, det vill säga en allt äldre befolkning, färre yngre personer som ska vårda och bedriva omsorg, stora pensionsavgångar och ett budgetläge som inte medger några nämnvärda kostnadsökningar. Samtidigt har vård och omsorg idag tydliga krav på att arbeta utifrån forskningsbaserad kunskap, kvalitet och best practice samt förhålla sig till kravet, mest nytta för pengarna. Detta ställer nya krav på sättet att arbeta redan idag och i den nära framtiden. Krav framställs även på att vården och omsorgen måste utvecklas till att bli attraktiva arbetsplatser för dagens och morgondagens unga studenter, och våra framtida medarbetare.

Ökat behov av kvalificerad och anställningsbar arbetskraft medför ökade krav på att fler studenter får möjlighet att utbilda sig inom vård och omsorg. Detta i sin tur medför ökade krav på praktikplatser med kvalificerade och inspirerande handledare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och lärande i arbetslivet (LIA), samt arbetsplatsförlagt lärande (APL). Behovet av att utbilda handledare och kvaliteten för ett gott lärande i arbetslivet uttrycks tydligt från högskolorna, yrkeshögskolan, och från student- och arbetsgivarhåll.

FOU nu samverkar med olika intressenter i uppbyggnad av goda VFU/LIA/APL-platser inom äldrevården och omsorgen så att lärande i interprofessionella miljöer kan bli en realitet i praktiken.

För mer information, kontakta Med Dr. Eva Sydhoff Henriksen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Vårdpersonal och äldre manFotograf: Yanan Li

Etablering, styrning och organisering av AKA i utbildningsuppdraget inom geriatrik i Stockholms läns landsting

De adjungerade kliniska adjunkterna – AKA – får en tydlig organisering inom geriatriken i länet genom AKA-plattformen, som startades 2014. Målet med plattformen är att stärka den kliniska lärmiljön för studenter och att möjliggöra för ökad förståelse, kunskap och intresse för geriatrisk verksamhet. Vidare att tydliggöra möjligheter att arbeta inom geriatrik samt specialisera sig inom vård av äldre. Genom AKA-plattformen lyfts även frågan om utbildningsåtagandet kontinuerligt upp på agendan.

FOU nu står för en samordnande och stödjande funktion för AKA i länet. Genom denna satsning erbjuds AKA tillhörighet i ett nätverk. Möjlighet har skapats för att nyetablera fler AKA. Alla AKA inom geriatrik i länet får genom samverkan möjlighet att utveckla utbildningsåtagandet. Ett nära samarbete med berörda lärosäten är en förutsättning för detta arbete. AKA-plattformen arbetar även med verksamhetsnära stöd samt har samordnat tre handledarutbildningar som höjt den pedagogiska nivån inom geriatriken med 75 utbildade medarbetare. En samordnande grupp – baserad på befintliga samverkansstrukturer mellan SLL och lärosätena, tillsammans med aktörer som representerar geriatrisk hälso- och sjukvård – utgör en ledningsstruktur för uppdraget. Uppdragsgivare är Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL.

Bakgrund

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. Det övergripande målet för VIL är att förbereda studenten för framtida krav inom yrket. VIL ska utföras i enlighet med högskolans krav. I en satsning att stödja studenter och handledare i VIL, att kopplingen mellan teori och praktik blir tydlig samt för att underlätta samarbete mellan vårdgivare och lärosäte har särskilda uppdrag skapats bland annat AKA-uppdrag.

Utvecklingsarbete 2018

Målsättningen under 2018 är att fortsatt involvera och stödja länets geriatriska kliniker samt att stärka den kliniska lärmiljön för studenter inom geriatriken och ASIH. Vidare att visa på möjligheterna med vårdutveckling och stödja densamma genom utbildningsuppdraget och att systematiskt arbeta med förbättringsarbeten. I en studie om syn på utbildningsuppdraget inom geriatriken (2016-2017) identifierades flera uppslag till utveckling av plattformen. Under 2018 ska plattformen vidareutvecklas och realiseras tillsammans med berörda parter.

AKA-plattform inom geriatrik i Stockholms län

Är du en del av AKA-plattformen inom geriatrik i Stockholms län? Logga in på gruppens diskussionsforum på Lärtorget här: lartorget.sll.se/launchCourse.do?id=65575

För mer information kontakta Susanna Hilton Sand ( Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , tel 070-559 85 20) eller Christina Sundman ( Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , tel 070-164 37 17)

 

Personal och boende i korridorFotograf: Yanan Li

Samverkan äldreboende högskola (Utbildningsäldreboende)

Arbetet med processen Samverkan äldreboende högskola (tidigare ”Utbildningsäldreboendeprocessen”) inleddes 2012, med syftet att främja kvalitén på vård och omsorg, vårdutveckling, kompetensutveckling samt på äldreboendenas lärandemiljöer. Detta genom att:

  • introducera fler elever och studenter i den kommunala äldrevården och omsorgen
  • öka handledarkompetensen hos personalen
  • introducera teorin om att genom att utbilda andra så måste jag vässa mina egna kunskaper
  • bidra till att ge ökad vård- och omsorgskvalité för de boende.

Målet är att ge stöd till verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och lärandemiljöer på äldreboenden, för att därigenom främja kvaliteten inom vård och omsorg. Processen erbjuder vidare en möjlig strategi för rekrytering av medarbetare samt för ökning av antalet platser för studenter och studerande att göra sin kliniska träning.

Arbetsprocessen var deltagarbaserad, och dokumen¬terades och utvärdera¬des kontinuerligt. Totalt har 17 vård- och omsorgsboenden i kommunal och privat regi från totalt sju kommuner ingått. Antalet deltagare har varierat; i genomsnitt har cirka 70 personer deltagit. Deltagarna har varit undersköterskor, vårdbiträden, sjukskö¬terskor, arbets¬terapeuter, sjukgymnaster¬/fysio-terapeuter, sekreterare och enhetschefer. Även personer i beslutande ställning i kommunerna samt lärare och representanter från gymnasieskolor, yrkeshögskolor, högskolor och universitet har ingått. Arbetet pågick i fyra år.

Under vintern 2017/2018 färdigställdes en rapport om vad som åstadkommits i processen. Vilka lärdomar kan vi dra av processen så här långt (2014–2016)? Ladda ner rapporten här: Praktisk utbildning på särskilt boende för äldre

Utvecklingsarbete 2018

Utifrån sammanställningen ska ett omtag göras under våren 2018 rörande processens inriktning och organisering. En workshop planeras där involverade parter (inklusive högskola och gymnasium) bjuds in för att tillsammans planera olika mål för berörda aktörer vad ska uppnås, vilka är utmaningarna och vilka roller vill man ta.

Upplägget av processen ses över för att möta intresse för medverkan samt för att vidareutveckla samverkan mellan verksamheter och akademi. Samverkan och synergieffekter med processen Akademisk geriatrik skall utredas, och strukturer kring klinisk färdighetsträning genom övning på kliniskt träningscentrum (KTC) skall testas och utvecklas.

Processen Utbildningsäldreboende inleddes av Elisabeth Bergdahl, sjuksköterska och med dr., och drivs nu vidare av Håkan Uvhagen. Kontakta Håkan på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

Samarbete Vård och Omsorgscollege

FOU nu samarbetar med lokala college inom ägarnas geografiska område och är vid förfrågan representanter i lokala styrgrupper. Medverkan sker så länge behov uttrycks.

Samarbete Akademisk vårdcentral, AVC

Projektet är avslutat. Läs mer om det här: Samarbete Akademisk vårdcentral, AVC