Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning

Tillsammans med Stockholms läns landsting, våra ägarkommuner och länets högskolor, universitet och ett par gymnasieskolor utvecklar FOU nu strukturer för framtiden.

”Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning” består av följande delprojekt:

Vårdpersonal och äldre manFotograf: Yanan Li

Akademisk geriatrik (AKA-plattformen), stärka kliniska lärmiljöer inom geriatrisk hälso- och sjukvård samt ASiH/SPSV

De adjungerade kliniska adjunkterna – AKA – har en tydlig organisering inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och sluten palliativ specialistvård (SPSV) i länet genom AKA-plattformen. Målet med plattformen är att stärka den kliniska lärmiljön för studenter och att möjliggöra för ökad förståelse, samverkan, kunskap och intresse för verksamhetsområdena. Genom AKA-plattformen lyfts även frågan om utbildningsåtagandet kontinuerligt upp på agendan.

FOU nu:s roll

FOU nu står för en samordnande och stödjande funktion för AKA i länet. Genom denna satsning erbjuds AKA tillhörighet i ett nätverk, som främjar en utveckling av utbildningsåtagandet. Ett nära samarbete med berörda lärosäten är en förutsättning för detta arbete. AKA-plattformen arbetar även med verksamhetsnära stöd. En samordnande grupp – baserad på befintliga samverkansstrukturer mellan Region Stockholm, KI och de enskilda högskolorna, tillsammans med aktörer som representerar ASIH och geriatrisk hälso- och sjukvård – utgör en ledningsstruktur för uppdraget. Uppdragsgivare är Regionledningskontoret.

Bakgrund

Verksamhetsintegrerat lärande – VIL – är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. Det övergripande målet för VIL är att förbereda studenten för framtida krav inom yrket. VIL ska utföras i enlighet med högskolans krav. I en satsning för att stödja studenter och handledare i VIL, för att tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik, samt för att underlätta samarbete mellan vårdgivare och lärosäte har särskilda uppdrag skapats, bland annat AKA-uppdrag.

Utvecklingsarbete 2020

Fortsättning från tidigare år. Syftet är att stärka den kliniska lärmiljön för studenter inom geriatrisk hälso- och sjukvård i länet samt ASiH/SPSV. Samarbete mellan FOU nu, geriatriska kliniker, ASiH samt universitet, högskolor i länet. FOU nu står för en samordnande och stödjande roll för AKA-funktionen inom berörda verksamheter i Region Stockholm, oberoende av driftsform. Finansieras av Regionledningskontoret, Region Stockholm.

Målsättningen under 2020 är att fortsatt involvera och stödja länets geriatriska kliniker samt ASiH/SPSV och att stärka den kliniska lärmiljön för studerande. Vidare att visa på möjligheter och stödja vårdutveckling och att systematiskt arbeta med förbättringsarbete. Former och förutsättningar för regionsövergripande samordning av verksamhetsintegrerat lärande inom geriatrik samt ASiH/SPSV utvecklas under året.

För mer information kontakta:
Christina Sundman, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 070-164 37 17
Charlotte Klinga, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 072 453 96 79

Många projekt påverkas av utbrottet av Covid-19, med försenade tidsplaner och inställda eller flyttade möten som följd. För mer information om aktuellt projekt, kontakta relevant kontaktperson.

Ökad samverkan kring studerandes praktik i kommunal verksamhet, för ökad kvalitet och kompetensförsörjning

Syftar till att etablera och stärka strukturer för verksamhetsintegrerat lärande genom samverkan och lärande mellan medverkande verksamheter, lärosäten och FOU nu. Bidrar till verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och lärandemiljöer inom kommunalt finansierad verksamhet och därigenom främjad kvalitet inom vård och omsorg. Ökad samverkan mellan parterna kan ge en möjlig strategi för rekrytering av medarbetare.

Inkluderar även utveckling och test av former för systematisk klinisk färdighetsträning, ex via ”kliniskt träningscentrum”/metodrum, med träning av kliniska och icke-kliniska moment, ex bemötande, träning i team, samverkan, LUSen etc.

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av Covid-19, med försenade tidsplaner och inställda eller flyttade möten som följd. För mer information om aktuellt projekt, kontakta relevant kontaktperson.