Pågående förändringar

Sammanhållen vård och omsorg

FOU nu verkar för att vara en motor för stärkt sammanhållen vård och omsorg genom samverkan mellan kommun, slutenvård och öppenvård. Målet är en sammanhållen och för den äldre patienten/brukaren trygg vårdkedja.

”Sammanhållen vård och omsorg” består av följande delprojekt:

Systematisk kvalitetsutveckling och kunskapsbaserad praktik

Strävan efter ökad kvalitet kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Här kan Öppna jämförelser och andra nationella system för uppföljning vara viktiga verktyg.

"Systematisk kvalitetsutveckling och kunskapsbaserad praktik" består för närvarande av följande delprojekt:

Regional samverkan

En nyckelaspekt av FOU nu:s arbetssätt är samverkan och sökandet av synergieffekter, mellan FoU:er, centrumbildningar, kompetenscentra och regionala nätverk. Genom länsövergripande samarbete och samverkan kan vi uppnå mer än varje enhet kan för sig.

”Regional samverkan” består av följande delprojekt:

Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning

Tillsammans med Region Stockholm, våra kommuner och länets högskolor, universitet och gymnasieskolor utvecklas samverkan mellan praktik och utbildning för stärkta lärandemiljöer, verksamhetsutveckling samt stärkta rekryteringsmöjligheter för framtiden.

”Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning” består av följande delprojekt:

Spridning av kunskap, stöd vid implementering samt lärande nätverk

För att uppnå en evidensbaserad praktik måste kunskap kunna sökas, spridas och diskuteras. Lärande nätverk är ett verktyg och ett arbetssätt för att uppnå detta, som möjliggör för verksamheter att utbyta kunskaper och erfarenheter och att lära av varandra.

”Spridning av kunskap, stöd vid implementering samt lärande nätverk” består för närvarande av följande delprojekt: