Pågående förändringar

Multisjuklighet och funktionsnedsättningar

Ett integrerat geriatriskt arbetssätt, även kallat Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), syftar till ökad vårdkvalitet hos äldre personer med komplexa symtom/behov. CGA definieras som en multidimensionell och interprofessionell diagnosticerande process som fokuserar på att kartlägga en skör äldre persons medicinska, psykologiska och funktionella kapacitet för att utveckla en koordinerad och integrerad plan för behandling och uppföljning. CGA har visat sig minska risken för inläggningar på sjukhus, ökad levnadstid, ökad möjlighet till kvarboende samt förbättrat kognitivt status. Det saknas dock fortfarande kunskap kring hur äldre personers hälsa utvecklas över tid och vilka interventioner som är mest effektiva för att minska risken för försämrad hälsa, fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar och beroende i dagliga aktiviteter.

”Multisjuklighet och funktionsnedsättningar” består för närvarande av följande delprojekt:

Stöd för systematiskt kvalitetsarbete – Öppna jämförelser

Strävan efter ökad kvalitet kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Här kan Öppna jämförelser, kvalitetsregister och andra nationella system för uppföljning vara viktiga verktyg.

Sammanhållen vård och omsorg

Under 2018 kommer FOU nu vara en motor för stärkt sammanhållen vård och omsorg genom samverkan mellan kommun, slutenvård och öppenvård. Målet är en sammanhållen och för den äldre patienten/brukaren trygg vårdkedja.

”Sammanhållen vård och omsorg” består av följande delprojekt:

Dagverksamhetens stora potential

Dans (fotograf: Yanan Li)Personer med demenssjukdom bör erbjudas plats i dagverksamhet — det är en rekommendation av prioritet två i de nationella riktlinjerna, och en av de kvalitetsindikatorer som följs upp nationellt. FOU nu har på olika sätt arbetat de senaste åren med att tillsammans med kommunerna lyfta frågor om hur dagverksamheten för personer med demenssjukdom kan utvecklas.

Hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning

Hur kan vi förstå mer om vad som ger personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter att leva ett självständigt liv? FOU nu bedriver sedan 2014 ett utvecklingsarbete kring självständighet för personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) som har intellektuella, psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet tar sin utgångspunkt i en intervjustudie som genomfördes 2013 och som presenteras i skriften ”Självständighetens labyrint”.

Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning

Tillsammans med Stockholms läns landsting, våra ägarkommuner och länets högskolor, universitet och ett par gymnasieskolor utvecklar FOU nu strukturer för framtiden.

”Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning” består av följande delprojekt:

Nätverk för arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom äldrevård och äldreomsorg

FOU nu driver nätverk för arbetsterapeuter och sjukgymnaster som är verksamma inom äldrevård och äldreomsorg med syftet att lära av varandra och av den evidens som finns för att kunna utveckla verksamheten.