Pågående förändringar

Samverkan demensriktlinjer

Samverkan kring demensfrågorna fortsätter. FOU nu:s målsättning är att ge stöd till lokal samverkan samt att bistå med god kunskap om demensarbetet i de andra kommunerna och i länet som helhet. Vidare vill vi inspirera till, underlätta och samordna idéer för utveckling av sammanhållen vård och omsorg för personer med demenssjukdom samt av stödet till anhöriga. Minnesmottagningarna deltar nu i nätverket.

Stöd för systematiskt kvalitetsarbete – Öppna jämförelser

Strävan efter bättre kvalitet i vården är ett kontinuerligt arbete. Öppna Jämförelser och kvalitetsregister kan vara viktiga verktyg i detta arbete.

Etablering, styrning och organisering av AKA i utbildningsuppdraget inom geriatrik i Stockholms läns landsting

De adjungerande klinikska adjunkterna, AKA, får en tydlig organisering inom geriatriken i länet genom den nya organisationen som nu startar.

Målet är:

  • att stärka den kliniska lärmiljön för studenter 
  • att möjliggöra för ökad förståelse, kunskap och intresse för geriatrisk verksamhet
  • att visa på möjligheterna för en specialistutbildning inom geriatrisk vård och arbete inom geriatriken
  • ett tydligt utbildningsuppdrag inom geriatriken i Stockholms läns landsting, SLL

Sammanhållen vård och omsorg

Under 2017 kommer FOU nu satsa på att erbjuda stöd till utvecklingen av enhetliga arbetssätt och vara en motor för ökad samverkan mellan kommun, slutenvård och primärvård vid samordnad vårdplanering. Målet är en sammanhållen och för den äldre patienten trygg vårdkedja. Som en del i detta fokuserar vi på ökad användning av videoteknik för vårdplaneringsmöten på distans (se nedan), samt användandet av olika stödmaterial som exempelvis Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt (SVEA) för att kunna ge stöd till lokal implementering av förstärkt utskrivning från geriatriken och förstärkt mottagande inom primärvården. Vi kommer också erbjuda stöd för samverkan, i form av möten m.m.

Vilka faktorer kan påverka återinläggning?

Nästan 18 procent av de äldre med högt omvårdnads- och omsorgsbehov skulle vid uppskattningsvis ett tillfälle inte ha behövt tas om hand av slutenvården under 2010. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen. Och 21 procent av de äldre personer över 65 år som varit inlagda läggs dessutom in igen inom nittio dagar, enligt en ny studie från Stockholms läns landsting.

Dagverksamhetens stora potential

Dans (fotograf: Yanan Li)Personer med demenssjukdom bör erbjudas plats i dagverksamhet — det är en rekommendation av prioritet två i de nationella riktlinjerna, och en av de kvalitetsindikatorer som följs upp nationellt. FOU nu har på olika sätt arbetat de senaste åren med att tillsammans med kommunerna lyfta frågor om hur dagverksamheten för personer med demenssjukdom kan utvecklas.

Samverkan äldreboende högskola (Utbildningsäldreboende)

Personal och boende i korridorProcessen Utbildningsäldreboende är en långsiktig satsning med syftet att främja kvalitén på vård och omsorg, vårdutveckling, kompetensutveckling och äldreboendenas lärandemiljöer. Detta görs genom att ta tillvara på elevers och studenters kunskaper i samverkan med gymnasieskolor, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Genom denna process kan vi främja en evidensbaserad praktik, genom att bedriva forskningsprojekt, utvecklingsprojekt och studentprojekt tillsammans med verksamheterna i samverkan med FOU nu och alla lärosäten. Detta möjliggör på sikt fler platser för elever och studenter i verksamhets integrerat lärande (VIL) med hög kvalitet.

Multisjuklighet hos äldre personer

Ett forskningssamarbete mellan FOU nu, Jakobsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken, tillhörande ASiH-verksamheter, Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral samt Karolinska Institutet. Patientnära forskning för att öka kvaliteten på vården inom geriatrik och ASiH (avancerad sjukvård i hemmet) för äldre multisjuka personer.

Hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning

Denna forskningsstudie syftar till att identifiera möjliga vägar till självständigt liv för personer med funktionsnedsättning, samt identifiera barriärer som motverkar dessa.

Samarbete Akademisk vårdcentral, AVC

Målet med AVC är en kontinuerlig utveckling mot en attraktiv, evidensbaserad och patientsäker vård.

Nätverk för arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom äldrevård och äldreomsorg

FOU nu driver nätverk för arbetsterapeuter och sjukgymnaster som är verksamma inom äldrevård och äldreomsorg med syftet att lära av varandra och av den evidens som finns för att kunna utveckla verksamheten.