Nyheter

Välbesökt BPSD-workshop

Den 23 januari anordnade FOU nu en välbesökt workshop avseende kvalitetsregistret BPSD för att höra vad våra enheter har för behov rörande BPSD, och hur vi bäst kan hjälpa dem framöver. Deltagare var personal och chefer från boenden i kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna och Upplands Väsby.

Kvalitetsregister som BPSD är ett av många möjliga hjälpmedel som har potentialen att förbättra vård och omsorg, i form av exempelvis förbättrade rutiner, informationsöverföring och uppföljningsmöjligheter. Bildande av nätverk för erfarenhetsutbyte och stöd är ett möjligt sätt för att underlätta införandet, och det är nu ett område som vi tittar närmare på.

Ny artikel om vetenskaplig metod

Elisabeth Bergdahl vid FOU nu har i samarbete med professor Carina M. Berterö vid Linköpings universitet publicerat en vetenskaplig artikel rörande utveckling av kvalitativ vetenskaplig metod. Artikeln har titeln The myth of induction in qualitative nursing research.

Uppskattad BPSD-utbildning

Den 10-12 december anordnade BPSD-registret i samarbete med FOU nu två utbildningar i användandet av BPSD-registret: dels en tvådagars administratörsutbildning och dels en kortare repetitionsutbildning. BPSD stod för utbildningen och arbetsmaterial, medan FOU nu ordnade det praktiska. Vi var glada att kunna ha utbildningen i den nya lokalen hos oss.

Upplands-Bro tar ett kliv framåt kring samverkan-demens

Samverkansgruppen bjöd 19 november 2014 in ca 40 personer från ett 20-tal verksamheter i Upplands Bro som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga, för att under en eftermiddag tillsammans diskutera nästa steg. Förutom vård och omsorg så deltog även personer från kundtjänst, apotek, tandvård och kyrkan.

Christina Sundman vid FOU nu tilldelas Gyllene Äpplet 2014

Från utdelningen av Gyllene Äpplet

Stockholms läns landsting delar årligen ut priset Gyllene Äpplet, en utmärkelse ämnad att inspirera och uppmuntra till förbättringar. Nominerade skall:

  • visa förmåga att omvandla idéer och nytänkande till konkreta resultat.
  • integrera kompetensfrågor i det dagliga arbetet.
  • vara anställd inom Stockholms läns landsting.

Förstapriset går i år till Christina Sundman vid Kliniskt träningscenter, KTC, vid Jakobsbergs sjukhus, samt verksam vid FOU nu. Christina tilldelas priset för sitt arbete med en munsimulator där vårdpersonal kan träna på att ta hand om äldre personers munhälsa. Läs mer om munsimulatorn här: Världsunik ny geriatrisk munmiljö

Slutseminarium kring dagverksamhetens stora potential

Elisabeth LauritzenPå slutseminariet för projektet Dagverksamhetens stora potential den 18:e november 2014 presenterades resultaten från det fördjupningsarbete som skett under hösten. De sju arbetsgrupperna har träffats 1 – 2 gånger och diskuterat, problematiserat och analyserat de områden som deltagarna lyft fram som särskilt angelägna. Resultatet med bland annat tips och idéer för fortsatt utveckling presenterades för följande områden:

Pilotstudie om äldre personers hälsa

FOU nu har tillsammans med Geriatrisk forskning och utbildning, SLSO samt ASiH sökt och fått 200.000 kr för att under 2015 genomföra en pilotstudie om återinläggningar och äldre personers hälsa. Förändringar inom sjukvården och i befolkningsstrukturen i stort har lett till att allt fler äldre personer vårdas i sitt eget hem, en företeelse som troligen kommer att bli allt vanligare i framtiden. Antalet återinläggningar på sjukhus ökar också. Antalet studier som fokuserar på hemsjukvård och äldre personer är dock få, och kunskapen om varför återinläggningar sker är därför bristfällig.

Kostnadsfri utbildningsdag rörande anhöriga och demens

Den 11:e december bjuder Inbjudan till utbildningsdagRegionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC), Stockholms sjukhem och Ersta Sköndal Högskola in till en kostnadsfri utbildningsdag riktad till vårdpersonal som i sitt arbete träffar anhöriga till patienter med cancer i olika sjukdomsskeden.

Föreläsningar, fallbeskrivningar, vårdreflektion och självreflektion står på schemat.

Läs mer här.

Tematräff: "Att åldras i ett främmande land"

Stiftelsen Äldrecentrum och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin anordnar den 26:e november en tematräff på temat Att åldras i ett främmande land. Ämnen som kommer att tas upp är "Äldre invandrarkvinnors ensamhet" samt "Aktivitet och hälsa".

Nytt uppdrag för FOU nu gällande kvalitetsutveckling

Utveckling av vård och omsorg är avgörande för att bibehålla och förbättra vård- och omsorgskvalitén för både patienter och brukare, och är grundbulten i FOU nu:s verksamhetsidé. FOU nu har blivit tilldelat uppdraget som utvecklingsledare, med uppdraget att från hösten 2014 till och med 2015 stödja utvecklingsarbete på äldreområdet utifrån kvalitetsregister för vård- och omsorgsgivare i kommun och landsting (egen regi såväl som privat) som är aktiva inom FOU nu:s område.

Rapport: Chefernas syn på projektet Palliativ vård i särskilt boende (PVIS)

Rapport: PVIS två år senare — vad hände sen?Palliativ vård i särskilt boende (PVIS) var ett utbildningsprojekt som genomfördes under åren 2008-2011, ämnat att kompetensutveckla nära 3000 vård- och omsorgsgivare i palliativ vård. Vilka effekter kan ses nu, mer än två år efter att satsningen avslutats? En intervjubaserad uppföljning har gjorts utifrån deltagarnas nuvarande chefers perspektiv.

AKA inom geriatriken får en tydlig organisation

Lärande inom geriatrikenMånga studenter gör sin VIL (verksamhetsinriktat lärande) inom geriatriken. Geriatriken kan ge studenter en möjlighet till ökad förståelse, kunskap och intresse för inte enbart vård av äldre utan kanske framförallt för svåra och komplexa medicinska-, omvårdnads- och rehabfrågor inom hälso- och sjukvården. Det är av yttersta vikt att alla studenter kan genomföra sin VIL i miljöer som präglas av hög och jämn kvalitet, och den kliniska lärandemiljön behöver därför utvecklas.

Tre forskningscirklar på demensområdet är nu igång

FOU nu driver nu tre forskningscirklar på två vård- och omsorgsboenden. Syftet är att öka kvalitén på vården och omsorgen för personer med demenssjukdom, samt att förbättra personalens kompetens- och kunskapsnivå. Arbetet leds av Elisabeth Bergdahl (med dr och sjuksköterska) i samarbete med professor Lars Holmstrand. Forskningscirklarna är en del av Utbildningsäldreboende-projektet och beräknas pågå fram till sommaren 2015.

Uppskattat engagemang från demenssjuka

Helgen 6-7 september 2014 anordnade föreningen Konstformer en konstrunda i Upplands-Bro, och för första gången deltog Solrosens dagverksamhet för personer med demens. Närmare 100 verk ställdes ut som har gjorts i verksamheten de senaste åren, och tillställningen var välbesökt.

Lyckad workshop om dagverksamhetens roll och potential

Dagverksamheten är en viktig resurs i stödet till personer med demenssjukdom som bor hemma! Hur nyttjar vi den bäst?

Den 4:e september 2014 träffades 40 personer – beställare, biståndsbedömare, chefer och personal från dagverksamheter och andra nyckelpersoner – för en workshop på temat dagverksamhetens roll och potential; Representanter från alla FOU nu:s sju ägarkommuner deltog, och tillsammans jämförde vi erfarenheter, identifierade utmaningar och möjligheter, och diskuterade vad vi behöver veta mer om och hur vi skall ta arbetet framåt.

Seminarium om Rätt stöd till arbete - nu med video

Artikeln har nu uppdaterats med videoupptagningar från seminariet.

Vad är bra kommunalt stöd till arbete? Den 2 juni samlades 31 personer till seminariet Rätt stöd till arbete i FOU nu:s foajé för att lära mer och diskutera denna fråga. Elisabeth Lauritzen, FOU nu, var dagens moderator.

Minister Maria Larsson på plats när Norrgårdens äldreboende nyinvigdes

Torsdagen den 14:e augusti nyinvigde barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) äldreboendet Norrgården och dess nya utbyggnad, tillsammans med Kalevas ordförande Walma Hämäläinen, och Tina Teljstedt (KD), socialnämndens ordförande i Upplands-Bro kommun. Ministern uttryckte sin belåtenhet över tillkomsten, och betonade hur mycket boendet och dess nya vårdplatser kommer innebära för kommunen och dess äldre.

Studentledd mottagning öppnar på AVC Jakobsberg

Den 24:e september 2014, klockan 14-16, invigs den studentledda mottagningen på Jakobsbergs akademiska vårdcentral. Skillnaden mot en traditionell klinisk mottagning är att en eller flera studenter deltar under handledning. Studenterna genomför hela processen från att hämta patienten i väntrummet till att ta anamnes, göra en undersökning och sedan föreslå behandlingsåtgärder i samråd med handledaren.

Ny studie identifierar riskgrupper för fallskador

Elisabeth Rydwik vid FOU nu har handlett Mahnaz Mojtabas examensarbete betitlat "Sambandet mellan fallrisk mätt med Downton Fall Risk Index och fallskador hos geriatriska patienter" vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Examensarbetet finns nu tillgängligt för nedladdning.

För mer information, se projektsidan Samband mellan bedömd fallrisk och faktiska fallolyckor.

När minnet sviker blir munnen lidande

God munhälsa är ett viktig, både för hälsa och välbefinnande — men det är tyvärr ett område som kan komma i kläm när demensproblematik kommer in i bilden. Läs om vårt arbete för att uppmärksamma munhälsa i DN-bilagan Fokus äldre: Äldreforskning & utveckling den 24:e juni 2014. Materialet har tidigare presenterats på den nordiska gerontologiska konferensen Age Well i Göteborg den 27:e maj.