Nyheter

Vad påverkar återinläggning? Samband fallrisk – fallolycka?

21 procent av de äldre personer över 65 år som varit inlagda på sjukhus för vård, läggs in igen inom nittio dagar. Det visar en nyligen publicerad svensk studie vid Stockholms läns landsting. Vad beror det på och hur kan antalet minskas? Många av återinläggningarna orsakas av fallolyckor – en olycksform som, förutom att orsaka stort personligt lidande för individen, också beräknas kosta cirka fem miljarder kronor årligen. Går det att förutse vilka patienter som befinner sig i farozonen?

Detta är frågeställningar som kommer att undersökas i två nya studier vid Jakobsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken och Stockholmsgeriatriken, i samarbete med FOU nu:

För mer information kontakta Elisabeth Rydwik,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Demensprojektet har haft spridningskonferens

Demensprojektet hade spridningskonferens den 30:e september 2013, där aktuella resultat från olika demensrelaterade delprojekt presenterades. Uppslutningen var stor och stämningen hög.

Samverkan kring den äldre personen med psykisk ohälsa

Ett projekt med syftet att stimulera hållbara strukturer kring samverkan för att öka livskvaliteten för den äldre personen med psykisk ohälsa har genomförts i samarbete mellan socialpsykiatri och äldreomsorg i kommuner inom FOU nu och Psykiatri Nordväst.

Läs mer här!

Kompetensbehov LSS - palliativ vård, demens och åldrande?

ikonAllt fler personer som bor på LSS-boenden blir äldre. Hur är boendenas (LSS 9§9) tillgång till kompetens avseende åldrande, demens och palliativ vård? Tillsammans med olika verksamheter (9§9) och FOU nu:s FoU-råd har en kartläggning av behov av kompetens inom dessa områden genomförts. Även befintliga och önskade samarbete med andra aktörer, exempelvis hälso- och sjukvården och vård- och omsorgsboenden har kartlagts.

Utifrån resultaten kan nu verksamhetsnära forskning och utvecklingsarbete initieras och genomföras tillsammans med intresserade verksamheter. Webb-enkäten besvarades under perioden februari-mars 2013. Totalt 64 boende-enheter deltog. Rapporten publiceras inom kort.

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen, FOU nu.

Forskning: Vårdformer efter utskrivning från geriatrisk vårdavdelning?

Förändringar inom sjukvården har visat att allt fler äldre personer vårdas i sitt eget hem. Detta kommer att blir allt vanligare. Avancerad hemsjukvård har fr.o.m. 2013 i uppdrag att också vårda multisjuka äldre. Det saknas dock kunskap om hemsjukvård för multisjuka äldre personer.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka skillnader mellan geriatrisk vård i hemmet inom ramen för ASiH och primärvårdens insatser efter utskrivning från geriatrisk klinik. Studien syftar också till att undersöka orsaker och riskfaktorer för undvikbara återinläggningar samt att kartlägga hälsa och funktion över tid. Start för projektet är 2014.

Projektet möjliggör även ny kunskap inför förändringar av hemsjukvårdens organisation.

Ett forskningssamarbete mellan FOU nu, Jakobsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Stockholms geriatriken, tillhörande ASiH-verksamheter, Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral samt Karolinska Institutet

För mer information, kontakta Med dr Elisabeth Rydwik, FOU nu

FOU nu medverkar vid nystartat Regionalt palliativt råd

RCC Stockholm-Gotland (Regionalt Cancercentrum) har tagit fram en cancerplan, enligt den nationella cancerstrategin. I planen ingår att skapa ett nytt regionalt palliativt råd som drivs av RCC. Rådet ska fungera som en expertgrupp, och är sammansatt av en tvärprofessionell grupp och består av undersköterska, sjuksköterskor, professorer, läkare, forskare, socionom, arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast och representant från patient- och närståendeförening inom området. Det regionala palliativa rådet är nu skapat med syfte att verka för en god palliativ vård. Med dr. Elisabeth Bergdahl på FUU nu ingår i det nybildande rådet.

Forskare för utveckling av stöd till personer med funktionsnedsättning

FOU nu söker forskare för utveckling av stöd till personer med funktionsnedsättning.

Vi erbjuder dig möjligheter att tillsammans med verksamheter inom kommun och landsting, personer med funktionsnedsättning och akademi ta fram och möjliggöra användning ny kunskap och metod.

En central uppgift är även att stödja och driva implementering av befintlig kunskap inom området, tillsammans med verksamheterna, utifrån lokala förutsättningar och behov.

Läs mer här!

Ny publicerad artikel av FOU nu, ÄC och KI

Sonde L, Johnell K (2013) Is Drug Treatment for Dementia Followed Up in Primary Care? A Swedish Study of Dementia Clinics and Referring Primary Care Centres. PLoS ONE 8(2): e57161. doi:10.1371/journal.pone.0057161

Ny publicerad artikel av FOU nu, Stiftelsen Äldre Centrum och Karolinska Institutet. Artikel baseras på FOU nu:s demensprojekt med syftet att dels studera hur läkemedelsbehandlingen ser ut för de patienter som utretts på en geriatrisk minnesmottagning och fått diagnosen Alzheimers sjukdom, dels hur uppföljningen av behandlingen ser ut när primärvården återtar ansvaret.

Läs artikel här!

Invigning av Kungsholmens Västra Gymnasium och länets första Vård- och omsorgscollege

Den 24 januari invigdes Kungsholmens Västra Gymnasium och länets första certifierade Vård- och omsorgscollege.

Utbildningsäldreboenden utvecklas

I december 2012 hade FOU nu ett möte med ett tiotal verksamhetschefer. Mötet gav bland annat konkreta delmål för processen och insikter om att behovet av stöd för äldreboenden varierar stort. Några arbetar med förutsättningar för att kunna starta sin egen process och andra arbetar med att ta fram strukturer för studentverksamhet i verksamheterna. Något boenden ligger i startgroparna för att skapa en grund för forskning i verksamheten genom ett doktorandprojekt.

Ny rapport om teknik och äldre personer

Två IKT-projekt har genomförts i Järfälla kommun i samarbete med FOU nu.

Effekter av träning på balans, muskelstyrka och fysisk aktivitet hos nya äldre brukare av rollatorer

Forskningsmedel för att bidra till ny kunskap med stor samhällsrelevans som de enskilda äldre personerna direkt har nytta av!

Målsättning med studien är att utveckla och kvalitetssäkra utprovningen av rollatorer och att undersöka om förändringar i balans, funktionell muskelstyrka och fysisk aktivitetsnivå hos äldre personer över 65 år uppkommer efter användning av rollator och samtidig träning av balans- och muskelstyrka under 3 månader.

Projektet genomförs i samarbete mellan FOU nu, Rehab Nordväst och Karolinska Institutet.

För mer information, kontakta Elisabeth Rydwik
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nattfrid ja, men tekniken är sårbar

Nu finns rapporten "Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst" tillgänglig för nedladdning!

Projektet Nattfrid handlar om att erbjuda äldre personer i eget boende tillsyn på natten med hjälp av en webbkamera istället för eller som ett komplement till tillsyn genom personligt besök. Under perioden september 2011 till och med oktober 2012 genomfördes projektet i tre kommuner, Göteborg, Järfälla och Varberg.

De två FoU-enheterna FoU i Väst/GR och FOU nu fick i uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet att tillsammans utvärdera projektet. Målet var att utforska de äldre personernas, anhörigas och nattpersonalens upplevelser av tillsyn via webbkamera samt göra en kostnadsmässig jämförelse mellan de båda formerna av tillsyn. Under projekttiden testade 23 personer tillsyn på natten via webbkamera.

Resultatet visar positiva erfarenheter ur alla utvärderade perspektiv. Studiens slutsats är att webbkamera kan utgöra ett gott komplement i tillsyn av vissa äldre personer. Dock måste dagens tekniska problem lösas.

Läs rapporten här!

Förbättrad vård och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa

FOU nu tillsammans med kommun och landsting påbörjar två nya processer för att tillsammans förbättra vård och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa.

Äldres hälsa : ett sjukgymnastiskt perspektiv

Ny intressant bok "Äldres hälsa : ett sjukgymnastiskt perspektiv" utgiven av Studentlitteratur AB med Elisabeth Rydwik, FOU nu, som redaktör.

Läs mer på Studentlitteraturs hemsida här!

FOU nu på Anhörigdag i Stockholms stadshuset

FOU nu medverkade som utställare på En dag för anhöriga i Stockholms stadshus lördagen den 13 oktober.

Kliniskt träningscentrum (KTC) på Jakobsbergs sjukhus

Under eftermiddagen 27/9 firades invigningen av KTC på Jakobsbergs sjukhus. Det var en stor uppslutning av både personal och studenter som ville bekanta sig med de nya möjligheterna som ett KTC innebär.

KTC på Jakobsbergs sjukhus är avdelning avsedd  för praktisk träning av kliniska och kommunikativa färdigheter till detta finns attrapper, apparatur och simulatorer till hjälp. Syfte med ett KTC är att erbjuda studenter och personal möjlighet till att praktiskt träna kliniska färdigheter för att bli säkrare i sin nuvarande och framtida profession. Initiativtagare och samarbetsparter till KTC på Jakobsbergs sjukhus är AVC Jakobsberg, Jakobsbergsgeriatriken, FTv, FOU nu, Rödakorset Högskola samt Rehab nordväst.

KTC på Jakobsbergs sjukhus kan från och med nu och i framtiden bli en samlingspunkt för studenter och personal, handledare, forskare och andra uppdragsgivare. Erfarenheter kan utbytas och möjlighet till samarbete mellan olika yrkesgrupper och verksamheter främjas.

Övning ger färdighet och färdighet ger patient säkerhet.
Personal och studenter hälsas hjärtligt välkomna att bli bättre på KTC.

Kontakta Christina Sundman, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , för mer information.

Avtackning av en bra samarbetspartner

FOU nu var med och tackade av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums direktör Sven Erik Wånell under torsdagen.
Sven Erik går i pension och efterträds av Chatrin Engbo.
FOU nu riktar ett stort tack till Sven Erik för ett gott samarbete.


FOU nu på demensdagen

FOU nu medverkade på Stockholms läns landstings demensdag. Eva Henriksen från FOU nu var moderator för dagen. Ett bildspel framtaget av FOU nu tillsammans med Upplands-Bro kommun visades under pauserna.
Se bildspelet här (länk till You tube)!

Deltagarbaserad forskningsmetod- personer med funktionsnedsättning

En forskningsstudie i två delar påbörjas som syftar till att identifiera möjliga vägar till självständigt liv för personer med funktionsnedsättning samt att identifiera barriärer som motverkar ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.

Projektet utgår från en deltagarbaserad forskningsmetod som ger ett ökat medinflytande för alla involverade personer. Förutsättningar för en lärandeprocess skapas för alla medverkande. Genom att involvera de som berörs av forskningen ökar möjligheten till användning och spridning av ny kunskap.

Läs mer här!