Samverkan Öppna Jämförelser – LSS startar upp

FOU nu har arbetat med att stödja kommunernas samarbete kring rapportering och analysering av resultat i de nationella öppna jämförelserna av äldreomsorg (Öppna jämförelser – äldre) sedan 2015. Hösten 2019 utökas stödet till att också inkludera LSS-området.

Ben i motljus

Stödet och arbetet gällande LSS-området kommer bygga på de modeller och lärdomar som vi fått från vår process kring Öppna jämförelser – äldre, och kommer ske i samklang med våra ägarkommuners behov. Målet är en större förståelse och samsyn gällande Öppna jämförelsers frågor på LSS-området, med mer jämförbara resultat som följd.

Öppna jämförelser upprättas årligen av Socialstyrelsen i samarbete med SKL (Sveriges kommuner och landsting), och kan ge en god grund för att följa kvalitetsutvecklingen inom bland annat LSS- och äldreområdet.

Läs mer om FOU nu:s arbete med Öppna jämförelser här: Stöd för systematiskt kvalitetsarbete – Öppna jämförelser