Ny forskning tillsammans med vård och omsorg

FOU nu medverkar tillsammans med verksamheter inom vård och omsorg, andra FoU-verksamheter och forskare vid exempelvis Karolinska Institutet i olika forskningsprojekt.

Praktiknära forskning möjliggör utveckling under processens gång och bidrar samtidigt med ny kunskap. Ett projekt som nyligen fick externa forskningsmedel har titeln ”Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan följsamhet och anpassningar” och genomförs i nära samarbete mellan forskare på Karolinska Institutet, FoU-verksamheter samt socialtjänstens verksamheter. Syftet är bland annat att stärka kapaciteten i verksamheterna att hantera balansen mellan följsamhet och anpassningar och därigenom öka sannolikheten för att brukaren får det stöd som överensstämmer med bästa tillgängliga evidens. Parallellt förväntas projektet leda till lärande kring hur samverkan mellan forskning och praktik kan stärka båda socialtjänsten och forskningen.

Forskningsprojekt, som också nyligen beviljades forskningsmedel, som handlar riskfaktorer för återinskrivning efter geriatrisk slutenvård sker i samarbete mellan Akademiskt primärvårdscentrum, Centrum för epidemiologi och samhällsvetenskap, FOU nu och Karolinska Universitetssjukhuset. Genom att kombinera journaldata med data om vårdtillfällen och tid mellan tillfällena kan studien undersöka vilka faktorer som predicerar återinskrivningar av patienter som vårdats vid geriatrisk klinik.