FOU nu del i arbetet med Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län

Stockholms läns fyra äldreinriktade FoU:er – FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center, och Stiftelsen Äldrecentrum – har fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilka stödinsatser som ges för äldre med psykisk ohälsa, och vilka förutsättningar personal i hemtjänst, socialtjänst och primärvård har för att upptäcka signaler om psykisk ohälsa bland de äldre. FoU:erna kommer även att studera hur samverkan kring äldre med psykisk ohälsa fungerar mellan kommun och landsting. Uppdraget har getts inom ramen för projektet "Uppdrag psykisk hälsa".

FoU-loggor
 

Uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län är namnet på det regionala arbetet kring psykisk hälsa. Kommunerna i Stockholms län har tillsammans med Stockholms läns landsting och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram handlingsplaner för psykisk hälsa. Syftet med handlingsplanerna är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

För mer information se exempelvis: