Intensivt konkret erfarenhetsutbyte om ökad självständighet

Fokus för arbetet för ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning har under 2017 varit lokalt utvecklingsarbete. Studiecirklar kring "Självständighetens labyrint" har startat. Kommuner har fortsatt vässa uppdraget från beställning till uppföljning. En modell för lokalt utvecklingsarbete som involverar alla nivåer och alla verksamheter har tagits fram och genomförts i två kommuner. Många verksamheter har på olika sätt utvecklat sitt arbetssätt för att öka självständigheten.

 

Elisabeth Lauritzen talarFotograf: Yanan Li

Årets lokala utvecklingsarbete presenterades vid en dialogkonferens som FOU nu arrangerade den 30 november 2017: "Att hitta rätt i självständighetens labyrint". Tolv inspirerande exempel gavs från årets lokala utvecklingsarbeten. Konferensen avslutades med att Myndigheten för delaktighet gav högaktuell information om den nya funktionshinderpolitiken. Närmare 70 personer från alla nivåer deltog – politiker, förvaltningsledning, handläggare och verksamheter, samt nyckelpersoner och samverkansparter.

Stort tack till alla ni som bidrog till denna stolta, inspirerande och framåtsyftande dag!

Emil Erdtman talarFotograf: Yanan Li

Dagordning, 30/11 2017

Vässa uppdraget - lokalt utvecklingsarbete som involverar alla nivåer; nämnd, förvaltning/handläggare och verksamheter, ex från Solna och Ekerö

 • Bättre tillsammans! Solna stad lyfter in självständighet i kvalitetsarbetet
  Ulrika Lyktberg Lindqvist, chef staben för kvalitetsutveckling, och Jennie Nordheden, samordnare handläggning LSS, berättade om det lokala utvecklingsarbetet.
 • Politiker i Solna lyfter självständighet för personer med funktionsnedsättning
  Samuel Klippfalk, kommunalråd/ordförande i omvårdnadsnämnden, och Annica Wohlin Wottrich, ledamot i omvårdnadsnämnden, berättade om nämndens arbete med Självständighetens labyrint.
 • Ekerö vässar uppdraget och utvecklar stödet för ökad självständighet
  Camilla Andersson, verksamhetsutvecklare, Edda Tent Traore, chef för biståndsenheten, och Caroline Hedström, handläggare, berättade om det lokala utvecklingsarbete i Ekerö, från politik till förvaltning, handläggning och verksamheter.

Studiematerialet - exempel på hur det används för reflektion och utveckling på olika sätt.

 • Studiecirkel som del av kompetenssatsning – Sigtuna kommun
  Kirsi Santamäki, enhetshef för socialpsykiatri och medförfattare till studiecirkelmaterialet, och Sofia Egerström, kvalitetscontroller i Sigtuna kommun, berättade om hur de använder materialet som del av en stor kompetenssatsning som omfattar alla verksamheter inom LSS och socialpsykiatri.
 • Studiecirkel i mixad personalgrupp - Funkisgruppen AB i Solna
  Christina B Embretsen, kvaliltetskoordinator, och Jespers Ringvall, samordnare daglig verksamhet vid Funkisgruppen i Solna stad, berättade om deras utvecklingsarbete där studiecirkel hölls med personal från boendestöd och daglig verksamhet.
 • Studiecirkel med personal och boende - Lokevägens boende i Upplands Väsby
  Mikael Romanic, samordnare, och Kristina Fugel, kvalitetsombud, berättade om hur de använt materialet för ett utvecklingsarbete som involverar de boende.

Verksamheters utveckling - goda exempel/tips och reflektion

 • "Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning"
  Heidi Aronsson, socialsekreterare, Ann Wastesson, enhetschef, och Ulf Nordkvist, boendestödjare, berättade om neuropsykiatriska projektet i Ekerö där handläggaren utforskar ett nytt arbetssätt kring unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, i tätt samarbete med boendestödet.
 • "Låt inte självbestämmande bli ett hinder för stöd för ökad självständighet"
  Antonia Söder, enhetschef, och Caroline Muntzing, stödpersonal, berättade om hur Servicebostaden Tegel i Ekerö utvecklar stödet för ökad självständighet. De berättar om case där självbestämmandet blivit ett hinder för självständighet och en idé om hur boende-enheterna kan organisera fram kontaktpersoner som stöd för den enskilde på fritiden.
 • "Mitt funktionshindrade barn blir stor och jag blir äldre – hur gör jag då?"
  Anna-Lena Eriksson, anhörigkonsulent i Järfälla berättade om en studiecirkel där föräldrar till funktionshindrade vuxna söner och döttrar förbereder sig och funderar inför framtiden.
 • "Eget verktyg för att kunna välja aktivitet, trots kommunikativ- och kognitiv funktionsnedsättning"
  Ulrika Björk och Jill Aulinder vid LSS-boendet Algatan i Solna med personer med förvärvad hjärnskada berättade om hur de tillsammans med de boende arbetar fram individuella "livsområdespärmar" stöd för kommunikation och minne.
 • "Människor gör rätt om de kan! – CPS ett metodstöd"
  Cesar Rodriquez, enhetschef, och Elin Örberg, bitr enhetschef för daglig verksamhet i Ekerö, berättade om deras arbete med CPS (Collaborative Problem Solving) – ett metodstöd för att lösa problem och träna färdigheter tillsammans med brukaren.
 • "Öppet samtal om studiematerialet"
  Emil Erdtman, författare till skriften och studiematerialet, samtalade vidare med intresserade om hur de kan användas. Möjlighet gavs att lyfta allehanda frågor.

Fokus framåt

 • Nationellt fokus framåt
  Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet, berättade om den nya funktionshinderpolitiken och SKL:s positionspapper från nov 2017.
 • Dialoger
  Vad blir de framtida utmaningarna? Vad behöver vi ha mer kunskap om eller ha mer forskning kring?

För mer information om FOU nu:s arbete med funktionsnedsättning, se Hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning