Socialstyrelsen intresserad av FOU nu:s arbete med Öppna jämförelser

FOU nu:s ägarkommuner har påbörjat ett samarbete kring Öppna jämförelser (ÖJ) – äldreomsorg – ett arbete som syftar till att öka nyttan med den nationella statistiken.

Äldre kvinna och personalFotograf: Yanan Li

FOU nu samordnar arbetet som sker i tre led: Första delen handlar om att säkerställa att enkäterna besvaras på samma sätt; när enkätsvaren publiceras sammanställer FOU nu sedan tabeller över kommunernas resultat och genomsnitt för länet och riket; därefter samlas kommunerna för analys och förslag till åtgärder för utveckling av äldreomsorgen.

I samverkan kring ÖJ kan kommunerna komplettera bilden av sin egen utveckling över tid, med jämförelser och analyser av utvecklingen i de andra kommunerna. Detta innebär ett sätt att lära och inspireras av andras arbete och få en bättre bild av hur kommunens äldreomsorg ligger till.

Representanter för Socialstyrelsen deltog på ett av dessa möten under hösten för dialog om hur kommunerna kan få bäst nytta av ÖJ, och det var ett mycket givande möte. Samarbetet kommer att fortsätta under 2018.

För mer information om FOU nu:s arbete med Öppna jämförelser, se Stöd för systematiskt kvalitetsarbete – Öppna jämförelser