Effektivisering genom ApoDos i slutenvården?

Jakobsbergsgeriatriken, Stockholms läns landsting, har använt och utvärderat ApoDos inom slutenvården, så kallad slutenvårdsdos, på en av tre geriatriska slutenvårdsavdelningar. Uppföljningen är nu klar!

Studien tyder på:

  • en positiv trend vad gäller minskat antal läkemedelsrelaterade avvikelser i samband med slutenvårdsdos.
  • tidsvinster för sjuksköterskorna vid läkemedelsdelning vilket möjliggör minskade upplevd stress, mer tid för omvårdnad och patientnära arbete och där med ett bättre nyttjande av omvårdnadsresurser.
  • viss förskjutning av tidsåtgång från sjuksköterskegruppen som vunnit tid till läkargruppen som sannolikt behöver mer tid.
  • oklara konsekvenser för läkemedelskassation och läkemedelskostnader.

ImageDagens geriatriska patienters komplexa vård- och behandlingsbehov samt heterogenitet medför
en komplex vård och därmed en ofta komplex och svår läkemedelsbehandling. Resultatet i
denna studie tyder på att slutenvårdsdos i dagsläget inte är en entydig eller enkel lösning för målgruppen. 

Läs rapporten här! 

Läs mer om projektet här!