Maria Rothlin

Maria RothlinUtvecklingen av trygga och effektiva vårdövergångar är en helt nödvändig del av vården och ett högprioriterat område som också innebär stora utmaningar och ställer krav på nytänkande inom alla vårdgrenar.

Vem är du?

Mitt namn är Maria Rothlin. Jag är omvårdnadschef vid Jakobsbergsgeriatriken, vilket jag kombinerar med att gå en masterutbildning i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Hur ser du på utveckling av trygga och effektiva vårdövergångar?

En helt nödvändig del av vården och ett högprioriterat område som också innebär stora utmaningar och nytänkande av alla vårdgrenar. Sammanhållen vård är en gemensam utmaning och något som vi skapar tillsammans med patienten själv, anhöriga och andra aktörer inom vård och omsorg.

Vid Jakobsbergsgeriatriken har patientens fokus, en "sömlös" övergång till andra vårdaktörer, och relationen till kommunal vård och omsorg varit huvudfrågor länge. Det finns stor vilja och engagemang bland alla medarbetare att få till detta.

Vad händer på Jakobsbergsgeriatriken utifrån sammanhållen vård?

Vi jobbar kontinuerligt med olika förbättringsverktyg, där vi testar och följer upp, med fokus på processer och flöden i hela vårdkedjan, från inskrivning till uppföljning efter avslutat vårdtillfälle. Ett exempel är vårdplaneringssamordning som startar parallellt redan från inskrivning och pågår under hela vårdperioden för att säkra relevant information/kunskap till patient, närstående samt andra involverade aktörer. Vi har idag sex utskrivningssamordnare för att få så hög kvalitet som möjligt i samordningen. Att använda video vid samordningen är en annan aspekt av detta som vi jobbar med.

Ett annat exempel är öppen utskrivning. Det innebär att patienten, närstående, hemtjänst, distriktssköterska etc. kan ta kontakt med den vårdavdelning som patienten var inneliggande på, för möjlighet till återinläggning direkt från hemmet utan att behöva passera akutmottagning.

Ett tredje är geriatrisk öppenvård och i förlängningen en geriatrisk vårdkedja för gruppen multisjuka äldre.

Utöver de förbättringsarbeten vi gör på Jakobsbergsgeriatriken är det viktigt att vi träffas för att bättre förstå varandras uppdrag och förutsättningar, att vi skapar gemensamma strukturer och att vi bygger vidare på det som funkar och på de verktyg som finns till vår hjälp för en sammanhållen vård.