Mahnaz Mojtaba

Mahnaz MojtabaFinns det ett samband mellan fallrisk mätt med Downton Fall Risk Index och fallskador hos geriatriska patienter? Mahnaz Mojtabas masteruppsats ger svar.

Vem är du?

Mitt namn är Mahnaz Mojtaba. Jag är fysioterapeut och specialist inom äldres hälsa med en medicine masterexamen. Jag har varit verksam inom Jakobsbergsgeriatriken i 16 år.

Berätta om din masteruppsats

Fallskador är en av de dominerande vårdrelaterade skadorna inom den slutna sjukhusvården. I en förundersökning på en geriatrisk klinik visades det att cirka 85% av patienterna är fallriskbenägna utifrån bedömningsinstrumentet Downton Fall Risk Index. Jag beslutade mig därför att undersöka om det finns ett samband mellan fallrisk (Downton Fall Risk Index) vid ankomst till en geriatrisk vårdavdelning och fall inom sex månader efter utskrivning. Målgruppen i denna studie var patienter som hade fått en fraktur eller kontusionsdiagnos på grund av fallolyckor. Min studie visade att det finns ett signifikant samband.

Vad betyder ditt samarbete med geriatriken och FOU nu?

Jag har under många år arbetat inom geriatriken på grund av mitt intresse för att hjälpa äldre människor. Jag kände därför att det var viktigt att min studie utgick från just geriatriken. Geriatriken och FOU har nu ett nära samarbete gällande utvecklingsarbete och utbildning, med målet att uppnå en evidensbaserad och patientsäker vård. Jag kände också att det var viktigt för mig att ha FOU nu:s Elisabeth Rydwik – som jag haft kontakt med i många år – som min handledare, med tanke på hennes bakgrund och forskningsarbeten.

Vilken nytta kan dina studier ge och för vem?

Orsakerna till fallolyckor är ofta komplexa och det är svårt att få ett entydigt svar på vad som gör att den äldre faller. Inom den geriatriska verksamheten finns en bred kompetens och ge-digna erfarenheter, vilket ger de bästa förutsättningarna för att se vilka riskfaktorer som skall åtgärdas eller hanteras under vårdtiden, samt följas upp i nästa del av vårdkedjan. Med min studie har jag försökt lyfta fram och belysa vikten av förbättrings- och utvecklingsarbete inom fallprevention; exempelvis undersöker och frågar vi nu mycket mer ingående om patienters fallhistorik, för att kunna minska risken för nya fall. Förhoppningen är att vi bättre kommer kunna identifiera fallriskbenägna patienter, och effektivisera de preventiva åtgärderna utifrån patientens förutsättningar under hela vårdkedjan.

Min uppsats förbereds nu för publicering, något som jag hoppas kan ske inom en nära framtid.

Spara

Spara