Soltorps äldreboende om BPSD

Soltorps äldreboendeSoltorps äldreboende i Sollentuna har infört BPSD-registret i sitt arbete. De delar här med sig av hur de systematiskt gick till väga för att lyckas med införandet, och vilka fördelar arbetssättet medfört för dem.

Vilka är ni?

Patrik Mill, verksamhetschef; Mona Utriainen, Leva livet-inspiratör; Fazile Adil och Ulrika Sandberg, Undersköterska.

Vad tycker du som chef är viktigt för att lyckas med införandet av nya arbetsmetoder?

Patrik Mill: Det absolut viktigaste vid införandet av nya arbetsmetoder är att involvera medarbetarna som kommer att använda metoden i implementeringen. Om medarbetarna känner att de har nytta av metoden och att de får inflytande kommer införandet att lyckas. Tydliga ramar och krav från verksamhetschef utan detaljstyrning är också viktigt, samt att som chef få och ge återkoppling hur arbetet framskrider.

Hur arbetade ni för att införa arbetssättet?

Patrik Mill: Vi har arbetat fram lokala rutiner för BPSD. Vårt mål vid framtagandet av rutinerna var att de skulle vara lätta att förstå och lätta att följa upp steg för steg. På varje avdelnings- och personalmöte har vi en punkt som handlar om arbetet med BPSD-registret.

Mona Utriainen: Vi har bildat en arbetsgrupp som består av administratörer i BPSD-registret, en sjuksköterska, en arbetsterapeut, en Leva livet-inspiratör och tre undersköterskor. Arbetsgruppen träffas regelbundet och skriver minnesanteckningar som skickas till chefen. Chefen följer upp arbetet, vilket är väldigt positivt. All personal har gått webbutbildningen om BPSD. Även sommarvikarier och nyanställda kommer att få en introduktionsdag där en av programpunkterna är BPSD.

Vad är viktigt för att lyckas med detta arbetssätt?

Ulrika Sandberg: Att tid avsätts och att arbetet med BPSD prioriteras på arbetsplatsen, att alla förstår varför vi gör detta och syftet med arbetssättet, samt att vi får tillgång till de resurser som behövs för att kunna genomföra arbetet.

Mona Utriainen: Det är viktigt att sjuksköterskorna är väl insatta i arbetssättet, då de har gruppledaransvar och det är de som stöttar omvårdnadspersonalen.

Vilka extra vinster ser ni med BPSD?

Fazile Adil: Det är ett lärande både om demens och om läkemedel. Vi hade tidigare använt själva arbetsmetoden, men nu arbetar vi systematiskt, dvs. vi gör en systematisk identifiering av BPSD- symtomen och också av tänkbara orsaker till symtomen. Utifrån ett personcentrerat förhållningssätt sätter vi in åtgärder, och redan vid skattningen bestämmer vi ett datum för uppföljningen.

Vilka lärdomar har ni dragit av införandet av arbetssättet?

Mona Utriainen: I början av införandet av BPSD-registret utbildade vi för få undersköterskor till administratörer; de som utbildades först var sjuksköterskor och paramedicinare. Det gjorde att vi inte hade förutsättningar för att arbeta i team vilket är an av vinsterna med att arbeta med BPSD-registret. Vi satte även orealistiska mål i början: att vi skulle skatta alla våra boende inom ca två månader, vilket inte var möjligt.

Fakta om Soltorps äldreboende

Vård- och omsorgsboendet Soltorp är centralt beläget med promenadavstånd till Sollentuna centrum. Boendet erbjuder 32 platser till personer med demenssjukdom och 9 korttidsplatser, fördelade på tre våningsplan och fem boendeenheter.