Emil Erdtman

ikonMitt arbete här och på Handi­­kappför­bunden befruktar varandra — mina konkreta kunskaper om vardagen för människor med funktionsned­sättning och FOU nu:s forskningsmetodik går hand i hand.

Vem är du?

Jag är utbildad journalist med folkhögskollärarexamen, samt har examina i religionsvetenskap och socialantropologi. Jag har jobbat i Latinamerika med biståndsprojekt och mänskliga rättigheter, och arbetar framförallt med frågor som rör funktionshinder. Sedan 2001 är jag anställd vid på Handikappförbunden - en paraplyorganisation för 38 medlemsorganisationer.

Vad är dit mål?

Att bidra till frihet och livskvalitet hos personer med funktionsnedsättningar. Information om forskning måste också göras mer tillgänglig och begriplig, exempelvis för människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Berätta om ditt arbete på Handikappförbunden

Jag har arbetat med olika projekt — utbildning, samhällsinformation till invandrare, utbildning av journalister. Bland annat har jag arbetat med ett projekt kallat "Från forskningsobjekt till medaktör”, som syftade till att sammanföra forskare med människor med funktionsnedsättning. Vi utgick från frågeställningar som: "Hur kan man öka delaktigheten i forskningens olika stadier för personer med funktionsnedsättningar?", på idéstadiet och senare. Och slutligen: "Hur kan resultaten spridas?". Intresset för projektet var stort, och vi föreläste om det på forskarkonferenser i ibland annat Storbritannien och på Island.

2011 hjälpte jag och en kollega FOU nu med ett projekt där man skulle titta på en väldigt snäv målgrupp — nämligen ungdomar med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med bakgrund i Afrika & Mellanöstern. Det var svårt att hitta fram till de grupperna, vilket vi kunde hjälpa till med. Det blev en ingång till mitt nuvarande arbete här på FOU nu.

Hur ser ditt arbete ut här på FOU nu?

Jag arbetar med projektet "Hinder och möjligheter till självständighet", tillsammans med projektledare Nina Larsson. Elisabeth Bergdahl är forskningsansvarig. Projektet handlar om kommunernas ansvarsområde och om hur man kan göra människor med funktionsnedsättningar mer självständiga. Det är här också mycket viktigt att påpeka att såväl LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och en FN-konvention som trädde i kraft i Sverige 2009 syftar till att människor skall kunna leva ett självständigt liv i samhället. Det är kommun, stat och landstings ansvar att förverkliga den här konventionen. Människors livskvalitet skall få kosta.

En stor del av mitt arbete här på FOU nu fokuserar just nu på dagliga verksamheter, där jag hittills genomfört intervjuer med brukare med funktionsnedsättningar. Härnäst skall intervjuresultaten analyseras, sedan väntar ytterligare steg i projektet. FOU nu har ambitionen att gå vidare med fler intressanta och utvecklande projekt inom området funktionsnedsättning.