Attraktiv vård och omsorg

Vård och omsorg har idag tydliga krav på att arbeta utifrån forskningsbaserad kunskap och best practice, med hög kvalitet samt med mest nytta för pengarna. Framtidsprognoser för de närmaste åren visar på en utveckling med en allt äldre befolkning, ökat behov av vård och omsorg, stora pensionsavgångar och ett budgetläge som inte medger några nämnvärda kostnadsökningar. Detta ställer nya krav på sättet att arbeta redan idag och i den nära framtiden.

I vård och omsorg finns ett kontinuerligt behov av ökade kunskaper och förändrade processer. Den brukar- och patientnära forskningen är en förutsättning för förändring som en naturlig del av verksamheten, integrerad i arbetet. Evidensbaserad vård och omsorg utgår från rätt akademisk kompetens hos medarbetarna.

Krav ställs även på att vården och omsorgen måste utvecklas till att bli attraktiva arbetsplatser för dagens och morgondagens unga studenter, våra framtida medarbetare. En avgörande faktor för att framgångsrikt erbjuda högkvalitativ och personcentrerad vård och omsorg är rekrytering av rätt personer. En kunskapsbaserad och utvecklingsinriktad vård och omsorg skapar en mer attraktiv arbetsplats.