Attraktiv vård och omsorg

Vård och omsorg har idag tydliga krav på att arbeta utifrån forskningsbaserad kunskap och best practice, med hög kvalitet samt med mest nytta för pengarna. Framtidsprognoser för de närmaste åren visar på en utveckling med en allt äldre befolkning, ökat behov av vård och omsorg, stora pensionsavgångar och ett budgetläge som inte medger några nämnvärda kostnadsökningar. Detta ställer nya krav på sättet att arbeta redan idag och i den nära framtiden.

I vård och omsorg finns ett kontinuerligt behov av ökade kunskaper och förändrade processer. Den brukar- och patientnära forskningen är en förutsättning för förändring som en naturlig del av verksamheten, integrerad i arbetet. Evidensbaserad vård och omsorg utgår från rätt akademisk kompetens hos medarbetarna.

Krav ställs även på att vården och omsorgen måste utvecklas till att bli attraktiva arbetsplatser för dagens och morgondagens unga studenter, våra framtida medarbetare. En avgörande faktor för att framgångsrikt erbjuda högkvalitativ och personcentrerad vård och omsorg är rekrytering av rätt personer. En kunskapsbaserad och utvecklingsinriktad vård och omsorg skapar en mer attraktiv arbetsplats.

För att möta ovanstående utmaningar drivs tre processer.

Akademisk Vårdcentral

Ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, primärvården i Stockholms län och berörda högskolor. Genom att driva patientnära forskning och utveckling, utbildning och fortbildning inom primärvården möjliggörs en attraktiv kunskapsbaserad och patientsäker vård.

Läs mer här!

Centrum för geriatrisk utbildning och forskning

En centrumbildning mellan geriatriska kliniker samt avancerad sjukvård i hemmet inom Stockholms läns landsting, folktandvården, berörda högskolor och FOU nu. Genom att etablera ett centrum för verksamhetsförlagd utbildning i geriatrik och forskning kan fler studenter från olika högskolor i länet beredas meningsfull träning och möjlighet för att ta bättre del av vad äldrevården, (geriatriken) har att erbjuda efter studierna. Där utbildning sker ska även forskning bedrivas.

Läs mer här!

Utbildningsäldreboende

En strategisk satsning på fler studenter i kombination med brukar- och patientnära forskning och utveckling, integrerat i det dagliga arbetet på särskilt boende. Ger förutsättningar för ökad patientsäker vård och omsorg, kritiskt förhållningssätt, rekrytering samt medför en kontinuerlig effektiviseringsprocess.

Läs mer här!